Pravidla pro používání IT vybavení ve firmě

a) Chraňte svěřené IT prostředky proti zneužití, poškození nebo krádeži

Za Vaše vybavení odpovídáte - v případě jeho poškození se budete finančně podílet na náhradě škody. Výši škody určí v závislosti na
opotřebení, pořizovací ceně a okolnostech poškození IT manažer. Předávané IT prostředky jsou poměrně drahé a je vhodné zvážit,
zda se nepojistit u Vaší pojišťovny proti škodám způsobeným při výkonu povolání.

b) Uchovávejte svěřená uživatelská pověření v tajnosti

Předané přístupové údaje (uživatelská pověření), stejně jako hesla do wi-fi sítí a systémů našich subdodavatelů jsou soukromá a nepatří
do cizích rukou. Nesdělujte je, stejně jako informace o fungování IT celků v naší firmě nikdy a nikomu, kdo není oprávněn s nimi dále
pracovat. Nereagujte na výzvy o expiraci hesel snažící se vytvořit časovou tíseň a vylákat z Vás původní platné heslo. Tato pověření jsou
to nejcennější, co může případný útočník na firemní systémy získat. V případě neočekávané nutnosti změny hesla Vás bude vždy osobně
kontaktovat naše firemní IT.

c) Vámi zpracovávaná a Vám zpřístupněná data jsou nehmotným vlastnictvím firmy a jsou důvěrná

Data, která v průběhu pracovního poměru vytváříte nebo zpracováváte jsou nehmotným majetkem firmy a jako taková mohou být bez
omezení ukládána (zálohována), využívána nebo předávána ostatním oprávněným zaměstnancům nebo subdodavatelům. V mnoha
případech jde o citlivá obchodní tajemství (ceníky, počty prodaných položek v časovém období, neveřejné technické specifikace), nebo
data povahy osobních údajů (osobní informace o zaměstnancích či zákaznících), které je zakázáno přechovávat pro soukromou potřebu,
kopírovat nebo jinak předávat neoprávněným subjektům a to i po případném ukončení pracovního poměru.

d) Použití IT prostředků pro soukromé účely je na vlastní zodpovědnost

IT prostředky, stejně jako neomezený telefonní tarif, je možné používat i pro soukromé účely. Na některých počítačích budete mít z
technických důvodů administrátorský účet. Je proto zakázáno na IT prostředky instalovat nebo na nich provozovat či uchovávat
neschválené či nelegální softwarové aplikace nebo data. Použití softwarových aktivátorů pro zlegalizování nelicencovaných aplikací
vede nakonec k virové nákaze. Při případném softwarovém auditu jsme právně zodpovědní za legálnost nainstalovaných aplikací.
Soukromá data, uložená na firemních IT zařízeních, si zálohuje uživatel svépomocí a v případě ukončení pracovního poměru budou
smazána.
Překročí-li uživatel obvyklou měsíční částku za telefonní tarif je možné po něm požadovat finanční spoluúčast.

e) Přístupy do sítí a firemních aplikací jsou monitorovány

Na různé úrovni podrobnosti jsou monitorovány (a to i našimi subdodavateli) přístupy do firemních aplikací a vnitřní sítě. Jde o jedno ze
základních bezpečnostních opatření. Na některých počítačích je nainstalován uživatelsky nedeaktivovatelný klient aplikace ESET Remote
Administrator, sloužící k monitoringu systému zejména s cílem předcházet virovým nákazám. Pomocí klienta je možné dohledat, smazat
nebo uzamknout počítač uživatele bez jeho interakce.

f) Nebojte se komunikovat s IT

Oznamte vhodnou cestou nápadné změny struktury dat na vašich zařízeních, jejich zcizení, ztrátu nebo poškození IT oddělení. Vaše
včasná reakce může zabránit rozsáhlejším škodám, například virové infekci celé sítě nebo zneužití dat uložených na firemních IT
zařízeních proti zájmům firmy.

Login